Zaproszenie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydziału Nauk Społecznych,
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (UPH
) ma zaszczyt zaprosić na
międzynarodową konferencję naukową
Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach
Siedlce, 27-28 września 2023 r.

Informacje ogólne

Konferencja organizowana jest w związku z otrzymanym grantem naukowym uzyskanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki RP w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki, Doskonała nauka, Wsparcie konferencji naukowych, nr DNK/SP/549878/2022.

Realizacja grantu ma umożliwić m.in.:
– przedstawienie systemu dochodów samorządu terytorialnego w różnych krajach,
– analizę struktury dochodów samorządu terytorialnego, która jest najbardziej stabilna w sytuacji kryzysu globalnego, krajowego lub lokalnego,
– weryfikację w jakim zakresie samorząd terytorialny może być niezależny pod względem finansowym od administracji rządowej,
– analizę możliwości wskazania optymalnego system dochodów samorządu terytorialnego.

Konferencja posłuży do dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi poszukiwania optymalnego systemu dochodów samorządu terytorialnego. Konferencja umożliwi wymianę informacji w zakresie rozwiązań jakie obowiązują w różnych krajach dotyczących stabilności dochodów samorządu terytorialnego.

Zaprezentowane rozwiązania prawne w różnych krajach, posłużą do sformułowania postulatów de lege ferenda w zakresie zmian w systemie dochodów samorządu terytorialnego w różnych państwach.

Tematyka konferencji dotyczy zagadnienia prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa finansowego i finansów publicznych, prawa podatkowego, międzynarodowego prawa finansowego.

Dzień pierwszy, 27.09.2023 r.

Panel 1. Źródła dochodów samorządu terytorialnego w wybranych krajach.
– Podział dochodów pomiędzy administrację rządową i samorządową w różnych krajach.
– Partycypacja samorządu terytorialnego w dochodach budżetu centralnego w różnych krajach.
– Transfery z budżetu centralnego (dotacje i subwencje) do samorządu terytorialnego.
– Daniny na rzecz samorządu terytorialnego w wybranych krajach.
– Wpływ sytuacji kryzysowych np. dekoniunktura, pandemia, zachwiania w globalnej gospodarce, na stabilność dochodów samorząd terytorialnego.

Panel 2. Działalność gospodarcza jako źródło dochodów samorządu terytorialnego
– Możliwości podjęcia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny.
– Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny samodzielnie i przez podmioty powiązane.
– Prowadzenie działalności gospodarczej w sferze użyteczności publicznej.
– Zakres komercyjnej działalności gospodarczej prowadzonej przez samorząd terytorialny.
– Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego do zwiększenia dochodów samorządu terytorialnego lub zmniejszenia nakładów na realizację zadań publicznych.
– Obrót papierami wartościowymi, nieruchomościami jako źródło dochodów.
– Zalety i wady z prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzień drugi, 28.09.2023 r.

Panel 1. Podatki lokalne w wybranych krajach
– Możliwości stanowienia podatków przez samorząd terytorialny.
– Kształtowanie przez samorząd terytorialny: stawek podatkowych, podstawy opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych.
– Pobór i egzekucja podatków lokalnych.
– Zakres ingerencji administracji rządowej w kształtowanie podatków lokalnych.

Panel 2. Samodzielność dochodowa samorządu terytorialnego w różnych krajach
– Struktura dochodów samorządu terytorialnego.
– Dochody, którymi samorząd terytorialny może swobodnie dysponować.
– Dochody samorządu terytorialnego, przeznaczane wyłącznie na określony cel.
– Stabilność poszczególnych źródeł dochodów.
– Zalety i wady w zakresie możliwości swobodnego dysponowania dochodami przez samorząd terytorialny.

Program konferencji

Szczegółowy program konferencji

Kolejność wygłaszania referatów podczas międzynarodowej konferencji Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach w dniach 27-28.09.2023 r.

Dzień pierwszy, 27.09.2023 r.

godz. 9:00-9:20 Rozpoczęcie konferencji

Link do połączenia

https://zoom.us/j/93883253969?pwd=RmU4TVI4YVR1MG94RTIzN0NJa1Qvdz09

Panel 1. Źródła dochodów samorządu terytorialnego w wybranych krajach.

Moderator prof. UPH dr hab. Wojciech Gonet

Link do połączenia

https://zoom.us/j/93883253969?pwd=RmU4TVI4YVR1MG94RTIzN0NJa1Qvdz09

9:20-10:00

 • Municipal Finance System in the Federal Republic of Germany: the Example of Thuringia, Prof. Dr. Stefan Zahradnik, Hochschule Nordhausen, Germany
 • Income system of local self-governments in Bulgaria, Savina Mihaylova-Goleminova, Associate Professor, Desislava Kalcheva, Chief Assist. Professor, Lecturers at FEBA, Sofia University “St. Kliment Ohridski Management of Faculty of Economics and Business Administration Master’s Program “Economics&Management of Public Resources” Sofia University ” St. Kliment Ohridsky”, Bulgaria

10:00-11:00

 • Functions of Local self-governments Organizations in Lithuania, Prof. Dr. Jan Žukovskis, Vytautas Magnus University
 • Municipal Budget revenues in Lithuania, dr hab. Edvardas Juchnevicius, profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 • System of funding of municipalities in Slovakia with accent on recent developmend trends, JUDr. Anna Vartašová, PhD. & assoc. prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., Pavol Jozef Šafárik University in Košice,

11:00-11:20 Przerwa

11:20-12:00

 • Specyfika systemu dochodów samorządu terytorialnego we Francji, dr hab. Michał Mariański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego,
 • Dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle ostatnich reform podatków lokalnych we Francji, Beata Furmanek-Koselska, mgr doktorantka, Uniwersytet w Białymstoku,

12:00-13:00

 • How the Covid-19 pandemic affected China’s local government revenues and how they overcame it, Maia Zedginidze, Phd student of the Doctoral Program in Economics, Samtskhe-Javakheti state University, Georgia,
 • Konsekwencje pandemii Covid-19 i ich wpływ na stan finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (wybrane problemy), dr hab. Krystyna Nizioł prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Impact of the coronavirus pandemic on the income system of hungarian municipalites, Adam Pal, MS, doctoral student, University of Miskolc, Hungary.

13:00-13:20 Przerwa

13:20-14:00

 • Dotacje i quasi-dotacje jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dr hab. Anna Ostrowska, profesor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
 • Dotacje na pomoc finansową jako źródło dochodu jednostki samorządu terytorialnego, Ewa Zarzecka, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

14:00-15:00

 • System dochodów społeczności lokalnych na świecie i w Europie w ujęciu historycznym i obowiązującym, dr hab. Elżbieta Feret, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Finanse samorządowe na Białorusi, dr Yuliya Ulasiuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Imece jako danina osobista w tureckim prawie samorządowym, dr Szymon Obuchowski, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Gdański,

15:00-16:00

 • Znaczenie subwencji ogólnej i dotacji celowych w dochodach powiatu na przykładzie powiatu monieckiego, dr Bartłomiej Suchodolski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Finansowa walka państwa z samorządem terytorialnym (zagadnienia prawne), dr Krzysztof Radzikowski, Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
 • Źródła dochodów gmin i prowincji w Hiszpanii, dr Jarosław Marczak,

Panel 2. Samodzielność dochodowa samorządu terytorialnego w różnych krajach

Moderator dr Bartłomiej Suchodolski

Link do połączenia https://zoom.us/j/96862699709?pwd=TTdodWJCOXlTZnkxWm9sR2puSS9DQT09

 

godz. 9:00-9:20 Rozpoczęcie konferencji

9:20-10:00

 • Zasada jedności materialnej jako determinanta zasady samodzielności finansowej gmin, dr hab. Urszula K. Zawadzka-Pąk, Dr Ewa Lotko, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • Samodzielność dochodowa polskich samorządów na tle innych krajów europejskich, dr Arkadiusz Babczuk, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

10:00-11:00

 • Metodology of developing sustainable development strategies and the sources of their financing on the example of European union local government units, dr inż. Ewelina Pałucka, prof. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • O potrzebie ochrony środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego gromadzonych na rachunkach bankowych, dr hab. Ewa Kowalewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Instrumenty prawne służące efektywności ustalenia, pobrania lub dochodzenia należności na rzecz jednostki sektora finansów publicznych, a aspekt odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kamil Krauschar, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

11:00-11:20, Przerwa

11:20-12:00

 • Znaczenie kontroli finansowej dla stabilności dochodów samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych, dr Joanna Łubina, Uniwersytet Rzeszowski
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie do budżetu pobranych dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, dr Krzysztof Czarnecki, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

12:00-13:00

 • Samorząd terytorialny w perspektywie wydatkowania środków publicznych – wybrane aspekty finansowe i karnoprawne, dr Paweł Falenta, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • ESG risk in self-government entities. State of the art, prof. dr hab. Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński,

Struktura i dynamika podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w świetle rachunków narodowych, dr hab. Michał Bitner, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dzień drugi, 28.09.2023 r.

Panel 1. Podatki lokalne w wybranych krajach
Moderator prof. UPH dr hab. Wojciech Gonet
Link do połączenia:
https://zoom.us/j/93883253969?pwd=RmU4TVI4YVR1MG94RTIzN0NJa1Qvdz09

 

9:00-10:00

 • Local taxes in the Czech Republic, assoc. prof. dr Michal Radvan, Faculty of Law, Masaryk University,
 • Tax policy and Budged Law in the Conditions of Municipalities in the Czech Republic, Prof. JUDr. CSc. Hana Marková, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • Opodatkowanie gmin VAT-em w Polsce i we Francji, prof. dr hab. Artur Mudrecki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

10:00-11:00

 • Baskijski concierto económico jako specyficzna regulacja podatkowo-finansowa pomiędzy władzami centralnymi i regionalnymi, dr Michał Zbigniew Dankowski, Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • National taxes as a potential contributor in the Albanian fiscal framework, Asoc. Dr. Adriatik KOTORRI, PhD. Blisard ZANI, Faculty of Economics, University of Tirana, Albania
 • System podatków lokalnych we Włoszech, dr Marcin Burzec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:00-11:20 Przerwa

11:20-12:00

 • Local authorities participation in gambling taxes, dr hab. Michalina Duda-Hyz, prof. Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa, Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego,
 • Opodatkowanie nieruchomości w wybranych państwach europejskich, dr Paweł Mańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Wydz. Prawa i Administracji,

12:00-13:00

 • Selected issues concerning joint and several liability in propery tax, dr Łukasz Pajor, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego
 • Opłaty w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, dr hab. Dobrosława Antonów, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Nieprawidłowości w systemie ściągalności dochodów podatkowych w gminie na przykładzie podatku od nieruchomości wynikające z kontroli regionalnych izb obrachunkowych, dr hab. Iwona Kowalska, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13:00-13:20 Przerwa

13:20 – 14:00

 • Kreowanie stawek podatkowych przez polski samorząd terytorialny z perspektywy behawioralnego podejścia do prawa, mgr Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
 • Prawne granice kształtowania przez gminy stawek podatków i opłat lokalnych w ujęciu linii nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, mgr Arkadiusz Talik, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu,

14:00-15:00

 • Opłata uzdrowiskowa w polskim i niemieckim porządku prawnym. Rozważania na tle rozwiązań przyjętych przez gminy Świnoujście oraz Heringsdorf, mgr Bartosz Namieciński, Uniwersytet Szczeciński,
 • Deszczówka – nowa opłata, nowy dochód jednostek samorządu terytorialnego? – mgr Ewa Piechota-Oloś, RIO w Opolu,
 • Zwolnienia podatkowe w orzecznictwie Regionalnych Izb Obrachunkowych – mgr Iwona Frańczuk, RIO w Opolu.

15:00-16:00

 • Trends and Tendencies in Local Taxation in the Regions of Hungary – prof. dr Gabor Hulko associate professor, Ph.D. Gábor Hulkó, Faculty of Law, Széchenyi István University, Győr
 • Opodatkowanie posiadania psów w perspektywie porównawczej, dr Marta Sagan-Martko, Uniwersytet Rzeszowski,
 • Władztwo podatkowe gmin hiszpańskich, dr Jarosław Marczak

Panel 2. Działalność gospodarcza jako źródło dochodów samorządu terytorialnego
Moderator dr Bartłomiej Suchodolski
Link do połączenia https://zoom.us/j/96862699709?pwd=TTdodWJCOXlTZnkxWm9sR2puSS9DQT09

 

9:00-10:00

 • Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w Niemczech, dr Magdalena Jaś-Nowopolska, Justus-Liebig Universitat, Giessen, Germany
 • System samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej i jego autonomia gospodarcza, doc. JUDr. PhD Petr Mrkývka, Faculty of Law, Masaryk University,
 • Komercyjne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla których organem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego, dr hab. Sebastian Sikorski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji

10:00-11:00

 • Działalność gospodarcza regionalnych funduszy rozwoju – źródła dochodów województwa versus narzędzie kreujące tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, dr Dariusz Kowalski, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie, Wydział Prawa w Warszawie,
 • Public Finance Reform in Local Government and Impact on Fiscal Autonomy: Case of Albania, PhD Mariel Frroku, Department of Finance, Faculty of Economics, University of Tirana, Albania, Prof. Assoc. Dr Fran Brahimi, Local Finance Directory, Ministry of Finance and Economy, Albania,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako efektywny sposób zarządzania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego, dr Anna Wójtowicz-Dawid, Uniwersytet Rzeszowski

11:00-11:20 Przerwa

11:20-12:20

 • Wydatki jednostek samorządu terytorialnego wspierające rozwój regionalny i lokalny oraz ocena udziału dochodów ze środków unijnych w ich finansowaniu, dr Magdalena Ajchel, Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
 • Zielone obligacje samorządowe, dr Tomasz Knepka, Wydz. Prawa i Ekonomii UKW w Bydgoszczy,
 • Fiscal policy trends in relation to election periods and crises in Albania, Esmeraldo Xhakolli, lecturer of Economics at Faculty of Economy Tirana, Albania

Referaty mogą być wygłoszone w jednym z 2 języków konferencji: angielskim lub polskim. Czas wystąpienia do 20 minut. Wystąpienia referentów będą tłumaczone z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Konferencja odbędzie się na platformie internetowej zoom. Szczegółowy program wystąpień, wraz ze sposobem połączenia się zostanie podany w późniejszym terminie.

Transmisja z konferencji odbędzie się na kanale YouTube UPH oraz w mediach społecznościowych. Wygłoszone referaty zostaną utrwalone poprzez ich rejestrację (nagranie) oraz późniejszą publikację fragmentów na stronie internetowej konferencji. Wybrane materiały pokonferencyjne, zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Harmonogram:

Deklarację udziału w konferencji wraz z tematem referatu należy przesłać do 31.05.2023 r.
Zgłoszenia prosimy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez przesłanie podpisanego skanu na adres
locgovincome@gmail.com.

Prezentację lub streszczenie referatu w języku angielskim lub języku polskim należy przesłać do 20.07.2023 r. na adres: locgovincome@gmail.com.

Przydatne informacje

Materiały pokonferencyjne

Nagrania z konferencji:

Pliki do pobrania:

Kontakt:

Odpowiedzi na Państwa dodatkowe pytania i pomocy w sprawach indywidualnych udziela Wojciech Gonet, dane kontaktowe: locgovincome@gmail.com, tel. +48 603 57 67 67.

Rada programowa:

Prof. Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Masaryk University, Ph.D.
Prof. Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Masaryk University, Ph.D.
dr hab. Anna Ostrowska, prof. PWSZ w Łomży.
dr hab. Elżbieta Feret, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Informacje kontaktowe